Wybierz inny kraj lub region, aby zobaczyć zawartość specyficzną dla Twojej lokalizacji

{{recommendedRegLangFull}}
 • Produkcja biogazu
 • Sprężone powietrze w oczyszczalniach ścieków
 • Sprężanie gazu z komory fermentacyjnej
 • Filtrowanie
 • Napowietrzanie stawów rybnych i krewetkowych
 • Składowiska odpadów
 • Laminowanie modułów solarnych
 • Odprowadzanie gazu z gruntów
 • Pojazdy asenizacyjne
 • Zalewanie próżniowe
 • Oczyszczanie ścieków/natlenianie zbiorników z osadem aktywnym  

Produkcja biogazu

Biomasa produkowana w zbiornikach osadu aktywnego i osadnikach jest stabilizowana w wieżach fermentacyjnych i wykorzystywana do produkcji biogazu. Dokładne wymieszanie osadu przekłada się na większą ilość wyprodukowanego gazu i redukcję czasu zatrzymania ścieków w zbiorniku fermentacyjnym. W tym procesie gaz jest pobierany z górnej części wieży fermentacyjnej, sprężany w sprężarce i ponownie wprowadzany przez dysze znajdujące się na dnie.

Przykłady zastosowań biogazu:


 


Sprężone powietrze w oczyszczalniach ścieków

Zbiorniki fermentacyjne w oczyszczalniach ścieków są aktywowane przy pomocy tlenu dostarczanego wraz ze sprężonym powietrzem. Dokładne wymieszanie osadu z tlenem przekłada się na większą ilość wyprodukowanego gazu i redukcję czasu zatrzymania ścieków w zbiorniku fermentacyjnym. Jeszcze lepsze wyniki są osiągane poprzez podgrzanie sprężonego powietrza.


Sprężanie gazu z komory fermentacyjnej

Ciecz robocza pompy schładza gaz z komory fermentacyjnej poprzez wchłanianie ciepła sprężania, działając dzięki temu niemal w trybie izotermicznym. Ma to pozytywny wpływ na okres trwałości użytkowej zaworów za pompą, palników gazowych i silników, a także umożliwia redukcję kosztów obsługi technicznej. Funkcja chłodzenia cieczy roboczej jednocześnie uniemożliwia zapłon i pozwala na redukcję kosztów zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Zanieczyszczony gaz surowy jest ponadto oczyszczany w pierścieniu wodnym w taki sam sposób, jak w skruberze gazu, oraz częściowo osuszany. W ten sposób gaz zostaje natleniony i skierowany z powrotem do procesu oczyszczania ścieków.
 
Filtrowanie

Proces filtracji jest przyspieszany poprzez wprowadzenie do pojemnika próżni, która następnie powoduje przepływ cieczy przez filtr. Tak więc próżnia „wspomaga” grawitację.Laminowanie modułów solarnych

Laminacja to proces cykliczny. Płyta warstwowa składa się zwykle z następujących warstw

• warstwa wierzchnia
• warstwa polimeru (z reguły etylen z octanem winylu)
• ogniwa słoneczne
• warstwa polimeru (z reguły etylen z octanem winylu)
• panel szklany

Warstwy te są umieszczane w komorze urządzenia laminującego, z której powietrze zostaje usunięte za pomocą próżni. Następnie, w dalszym ciągu w warunkach próżniowych, warstwy polimerów są spiekane z użyciem ciepła.


Składowiska odpadów

W wyniku rozkładu zakrytych odpadów bez dostępu tlenu wytwarzany jest gaz wysypiskowy. Gaz ten jest gromadzony w instalacjach gromadzenia gazu, usuwany z wysypiska śmieci i sprężany sprężarkami lub dmuchawami gazu. Może on być wykorzystany jako paliwo w instalacjach grzewczych lub wytwarzających energię elektryczną, albo też przekształcony w gaz ciekły.


Małe domowe oczyszczalnie ścieków


Odprowadzanie gazów z gruntów

Odprowadzanie gazu z gruntów to sprawdzona metoda rekultywacji gleb zanieczyszczonych węglowodorami aromatycznymi i lotnymi węglowodorami fluorowcowanymi. Zakres roboczy dmuchaw bocznokanałowych, zależnie od ilości i rozkładu substancji, ciśnienia nasycenia substancji zanieczyszczającej, przepływu powietrza przez glebę oraz stosowanego podciśnienia, wynosi 10–80 m. Odprowadzone powietrze musi być usuwane zgodnie z Instrukcjami technicznymi dot. jakości powietrza.


Pojazdy asenizacyjne

Podciśnienie niezbędne do usuwania ścieków i czyszczenia sieci kanalizacyjnych zapewniają pompy ssące. Zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach są zasysane i mogą być okresowo wypłukiwane przy pomocy pomp.
 


Zalewanie próżniowe

Usunięte powietrze może zawierać gazy zanieczyszczające, opary i zanieczyszczenia nierozpuszczone. Oferujemy rozwiązania techniczne, które chronią przed tymi szkodliwymi wtrąceniami i zapewniają niezawodną, ciągłą pracę.


Utylizacja ścieków

Dzięki zastosowaniu centralnego systemu próżniowego, odprowadzanie ścieków może być wykonywane w tym samym miejscu. Ścieki można gromadzić, odprowadzać i usuwać jednocześnie w całych osiedlach mieszkaniowych. Dzięki zastosowaniu próżni, aż 97% ścieków można transportować pod górę.


Oczyszczanie ścieków/natlenianie zbiorników z osadem aktywnym

Aby ograniczyć wymaganą przestrzeń i koszty, w oczyszczalniach ścieków coraz częściej stosuje się zbiorniki osadu aktywnego. W procesie oczyszczania ścieków bardzo ważne jest wprowadzanie tlenu. Sprężarki zapewniają ciśnienie niezbędne do uzyskania maksymalnej wydajności natleniania.


pl-PL