Chemiczny

  • Nakładanie powłok
  • Chłodzenie
  • Destylacja ciągła i okresowa
  • Odgazowywanie
  • Suszenie
  • Sprężanie gazów
  • Impregnowanie
  • Transport pneumatyczny
  • Odzysk rozpuszczalników
  • Odparowywanie cienkowarstwowe

Nakładanie powłok

Podczas nakładania powłok na powierzchnie przeznaczone do zastosowań przemysłowych, manipulowanie parami metali odbywa się w warunkach próżniowych. Zwykle w procesach tych metal osadza się jako cienka warstwa na powierzchni podłoża. Próżnia jest niezbędna w celu utrzymania par metali pod ciśnieniem.


Destylacja ciągła i okresowa

Ścieki zanieczyszczone rozpuszczalnikami muszą być oczyszczane ze względu na ochronę środowiska. Najprostszą metodą oczyszczania jest destylacja próżniowa, w której frakcja o niskiej temperaturze wrzenia jest odparowywana, a następnie skraplana. Na koniec ścieki są transportowane do innej lokalizacji w celu dalszego użycia.


Chłodzenie

Powierzchnie są chłodzone poprzez kontrolowane odparowywanie wody lub innych rozpuszczalników. Ciepło utajone podłoża i próżnia usuwają występujące lokalnie ciepło, przez co zapewniają efekt chłodzenia.


Ogazowywanie

Wytłaczarki są zwykle używane do odgazowywania produktów. Po wprowadzeniu do wytłaczarki substancje o wysokim stopniu lepkości zostają sprężone i jednocześnie uwolnione od rozpuszczalników. Zastosowana pompa próżniowa służy wyłącznie do usuwania rozpuszczalników o niskiej temperaturze wrzenia oraz powietrza, które przedostało się do materiału wskutek nieszczelności.


Suszenie

Wszystkie produkty medyczne są osuszane, zanim zostaną wprowadzone na rynek. Rozpuszczalniki są usuwane z produktu w podgrzewanym osuszaczu statycznym lub dynamicznym. Zaletą osuszania próżniowego jest możliwość poddawania produktu obróbce w niskich temperaturach. Temperatura zawsze odpowiada ciśnieniu pary używanego rozpuszczalnika.


Sprężanie gazów

Gazy muszą być sprężone, zanim zostaną wtłoczone do rurociągów w celu dalszego użycia. W wielu przypadkach sprężanie gazu jest również konieczne w celu zmniejszenia wymaganej objętości przestrzeni składowej.


Impregnowanie

Proces impregnacji przebiega następująco: Gotowy produkt, przykładowo uzwojenie silnika, zostaje poddany procedurze usuwania powietrza w specjalnym odbieralniku. Odpowiedni impregnat, na przykład żywica, penetruje powierzchnię materiału w warunkach próżniowych.


Transport pneumatyczny

Substancje chemiczne można transportować w sposób bezpieczny i ekonomiczny za pomocą samodzielnych sprężarek lub pomp próżniowych oraz instalacji centralnych. Zapewniony jest transport wolny od pyłu i — co za tym idzie — od strat, jak również prosta konstrukcja instalacji rurowej oraz brak odkształceń transportowanego materiału.


Odzysk rozpuszczalników

Ścieki zanieczyszczone rozpuszczalnikami muszą być oczyszczane ze względu na ochronę środowiska. Najprostszą metodą oczyszczania jest destylacja próżniowa, w której frakcja o niskiej temperaturze wrzenia jest odparowywana, a następnie skraplana. Na koniec ścieki są transportowane do innej lokalizacji w celu dalszego użycia.


Odparowywanie cienkowarstowowe

Proces ten, nazywany odparowywaniem molekularnym, jest wykorzystywany do rozdzielania substancji o wąskich zakresach temperatury wrzenia. Urządzenia tego rodzaju mają specjalną konstrukcję, która działa prawidłowo wyłącznie przy określonych wartościach próżni.